Regulaminy

REGULAMIN IMPREZY
„Summer Dying Loud 2019”, 6-8 września 2019 r.
(Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. 11 listopada 98, Aleksandrów Łódzki)

1.    Impreza „Summer Dying Loud” jest imprezą o charakterze rozrywkowym, biletowaną.
2.    Wyznaczony obszar na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na którym będą przebywać uczestnicy imprezy jest terenem ogrodzonym, strzeżonym przez wyspecjalizowane służby.
3.    Na teren imprezy mogą wejść jedynie osoby posiadające bilet.
4.    Organizator zwalnia z obowiązku posiadania biletu osoby do lat 12 przebywające pod opieką przynajmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego.
5.    Uczestnicy imprezy po okazaniu biletu otrzymują specjalną opaskę na rękę, którą są zobowiązani nosić do zakończenia imprezy.
6.    Na terenie imprezy masowej w czasie trwania imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
7.    Na terenie imprezy, w czasie jej trwania obowiązuje zakaz palenia (Złamanie zakazu podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł – Dz. U. nr 81 poz. 529).
8.    Uczestnikom imprezy nie wolno przebywać w miejscach wygrodzonych płotkami (scena
i zaplecze sceny).
9.    Służby porządkowe mają prawo do:
·    usuwania z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osób, które swym zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niegodnie z regulaminem obiektu lub regulaminem imprezy masowej,
·    odmówienia wstępu na imprezę masową osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową bądź zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzenia imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonywania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
10.    Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
·    sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku braku takich uprawnień wezwania do opuszczenia imprezy masowej,
·    legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
·    przeglądania zawartości bagażu i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w pkt 6 regulaminu.
11.    Organizator może – w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą umieszczone w ogłoszeniach lub na plakatach:
a)    odmówić wstępu na imprezę masową osobie:
·    wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową bądź zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzenia imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonywania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
·    znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
·    posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, środki lub substancje o których mowa w pkt. 2 regulaminu,
·    zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenia dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
b)    dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od organizatora,
c)    zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia,
12.    Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że
·    może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu,
·    może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie olbrzymiego, pulsującego oświetlenia mogącego spowodować uszkodzenie wzroku lub wywołać ukryte schorzenia organizmu za co organizator nie odpowiada,
·    na imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność,
·    wstęp na teren imprezy, jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne wykorzystania wizerunku zarejestrowanego podczas trwania imprezy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) w celach marketingowych (w szczególności promowania wydarzenia). Zgoda obejmuje zamieszczenie zdjęć z wydarzenia na stronie internetowej Gminy, jej profilu na Facebook, w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, a także w postaci materiału na antenie Telewizji Aleksandrów na czas nieokreślony.
13.    Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy,
14.    Uczestnicy imprezy zobowiązani są do informowania służb porządkowych o wszelkich zdarzeniach lub zachowaniach innych osób, które mogą stanowić zagrożenie dla uczestników imprezy.
15.    Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
16.    Na podstawie art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. służby porządkowe i informacyjne uprawnione są do:
·    wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania do opuszczenia imprezy masowej,
·    ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych z odnotowaniem gdzie i co oraz w jakich okolicznościach ujawniono,
·    odebrania napojów alkoholowych, broni i innych przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu uczestników imprezy.
9.    Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń, o których mowa w ust 1 pkt 4, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia.
10.    Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie gdzie odbywa się impreza, w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
11.    Uczestnik imprezy (wystawca) jest zobowiązany do zgłoszenia się do organizatora w celu uzyskania przyłączenia do sieci przez wykwalifikowanego elektryka. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku samowolnego przyłączenia do źródła energii elektrycznej.
12.    Punkt medyczny (karetka reanimacyjna z lekarzem) jest usytuowany na placu, na którym odbywa się impreza. W razie potrzeby należy wezwać dodatkowe pogotowie ratunkowe – tel. 999.
13.    Kontakt telefoniczny z Panią Wioletą Cyran Naczelnikiem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 0 601 269 215 lub dyżurnym monitoringu Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim tel. (42) 270 03 12.

Przepisy karne
(rozdział 9, ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych)

1.    Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne podlega karze grzywny nie mniejszej niż 2000 zł.
2.    Tej samej karze podlega, kto w czasie imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.
3.    Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję podlega karze grzywny nie mniejszej niż 2000 zł.
4.    Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny nie mniejszej niż 2000 zł.
5.    Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawiania wolności od 3 miesięcy do 5 lat

_____________________________________________________________________

 

Regulamin pola namiotowego Festiwalu Summer Dying Loud
Organizator: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim

1. Płatności i rezerwacja miejsc

1.1.    Korzystanie z pola namiotowego jest odpłatne i kosztuje 20 zł od każdej nocującej osoby bez względu na ilość nocy, które spędzi na polu.

1.2.    Osoby chcące skorzystać z pola namiotowego, są zobowiązane wykupić bilet na pole namiotowe dostępny w serwisie ebilet.pl  bądź kupić bilet w kasie festiwalowej.

1.3.    Bilety zostaną wymienione na opaski festiwalowe, które uczestnik imprezy musi mieć cały czas na sobie by móc mieć swobodny dostęp do pola namiotowego.

1.4.    Liczba namiotów, które mogą zostać rozstawione na terenie pola namiotowego jest ściśle określona.

1.5.    W przypadku wyczerpania możliwych miejsc Organizator poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej festiwalu: www.summerdyingloud.pl .

1.6.    Na terenie pola namiotowego mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające opaski festiwalowe.

1.7.    Osoby małoletnie (do 15 r. ż.) mogą przebywać na terenie pola namiotowego jedynie pod opieką osoby dorosłej.

2. Informacje ogólne dotyczące pola namiotowego

2.1.  Teren pola namiotowego zostanie odpowiednio wyznaczony przez Organizatora.

2.2. Pole namiotowe będzie czynne od czwartku 5 września (obiekt otwarty dla gości w godzinach 12.00 – 20.00), 6 września (obiekt otwarty dla gości od godz. 11.00) do poniedziałku 9 września do godz. 14.00.

2.3. Na terenie pola namiotowego obowiązuje cisza nocna – każdego dnia po zakończeniu koncertów. Wtedy też zamykany będzie teren obiektu MOSiR.

2.4. Pole namiotowe przyjmuje wyłącznie namioty. Dla Camperów wyznaczone zostanie osobne pole.

2.5. Na terenie pola namiotowego nie ma możliwości parkowania samochodów. Uczestnicy są zobligowani zaparkować swoje pojazdy poza terenem MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim w miejscach do tego wyznaczonych bądź wykupić miejsce parkingowe na terenie MOSiR.

2.6. Na terenie pola namiotowego obowiązuje całkowity zakaz:
- wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających;
- używania otwartego ognia oraz butli gazowych;
- używania urządzeń elektrycznych oraz podłączania się w istniejącą sieć elektryczną w innych miejscach niż oznaczony do tego celu namiot;
- dewastowania oraz innego ingerowania w teren pola namiotowego;
- zaśmiecania pola namiotowego;
- zakłócania porządku i ciszy nocnej na polu namiotowym;
- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, na pole namiotowe;
- wprowadzania zwierząt na teren pola namiotowego;
- grillowania, rozpalania ognisk.

2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione czy skradzione wartościowe przedmioty.

2.8. Do dyspozycji uczestników pola namiotowego bezpłatnie przeznaczone zostaną:
- toalety;
- kabiny prysznicowe;
- punkt ładowania urządzeń elektronicznych;
- warniki z wrzątkiem w porze porannej (do kawy, herbaty, itp.)

3. Postanowienia końcowe

3.1. Każdy uczestnik pola namiotowego jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń Organizatora i ochrony.

3.2. Osoby nie przestrzegające obowiązującego regulaminu będą wydalane przez ochronę lub
Organizatora poza teren pola namiotowego bez możliwości powrotu.

3.3. Każdy uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora lub ochronę o wszystkich zauważonych przez niego uchybieniach lub zagrożeniach.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

3.5. Wszystkie kwestie sporne, które nie zostały objęte regulaminem, rozstrzyga Organizator.

 

____________________________________________________________________________

 

Regulamin parkingu wewnętrznego Festiwalu Summer Dying Loud
Organizator: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim

1. Płatności i rezerwacja miejsc

1.1.    Korzystanie z parkingu wewnętrznego jest odpłatne i kosztuje 30 zł od każdego auta bez względu na czas korzystania z parkingu.

1.2.    Osoby chcące skorzystać z parkingu wewnętrznego, są zobowiązane wykupić bilet na parking wewnętrzny dostępny w serwisie ticketmaster.pl bądź kupić bilet w kasie festiwalowej.

1.3.    Bilety zostaną wymienione na karty parkingowe z numerem, który odpowiada numerowi miejsca parkingowego wyznaczonego na terenie MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim.

1.4.    Liczba miejsc parkingowych, które mogą zostać zarezerwowane jest ściśle określona.

1.5.    W przypadku wyczerpania możliwych miejsc Organizator poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej festiwalu: www.summerdyingloud.pl .

2. Informacje ogólne dotyczące parkingu wewnętrznego

2.1.  Miejsca parkingowe będą wyznaczone przez Organizatora, a ich kolejne numery będą wydawane w kasie biletowej przy wjeździe na MOSiR od strony ul. Adama Mickiewicza.

2.2. Parking wewnętrzny będzie czynny od czwartku 5 września (obiekt otwarty dla gości w godzinach 12.00 – 20.00), 6 września (obiekt otwarty dla gości od godz. 9.00) do poniedziałku 9 września do godz. 14.00.

2.3. Na teren parkingu wewnętrznego można wjechać jednorazowo każdego dnia. Opuszczenie parkingu w danym dniu festiwalowym oznacza rezygnację z dalszego parkowania w tym dniu.

2.4. Każdy korzystający ma przypisane swoje miejsce parkingowe, którego numer odpowiada numerowi karty parkingowej wydawanej po okazaniu biletu w kasie festiwalowej.

2.5. Każdy kierowca przed wjechaniem na teren MOSiR musi wcześniej zaopatrzyć się w podstawową opaskę festiwalową wydawaną na podstawie biletu w kasie festiwalowej przy ul. Adama Mickiewicza. Pasażerowie muszą przejść bramki wejściowe samodzielnie, kierowca przez bramę wjazdową przejeżdża sam.

2.6. Na terenie parkingu wewnętrznego obowiązuje całkowity zakaz:
- wnoszenia, wwożenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających;
- używania otwartego ognia oraz butli gazowych;
- używania urządzeń elektrycznych oraz podłączania się w istniejącą sieć elektryczną;
- dewastowania oraz innego ingerowania w teren parkingu;
- zaśmiecania parkingu;
- zakłócania porządku i ciszy nocnej na parkingu;
- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, na parking;
- wprowadzania zwierząt na teren parkingu;
- grillowania, rozpalania ognisk.

2.7. Niedostosowanie się do jakichkolwiek ze wskazanych powyżej zakazów skutkuje usunięciem korzystającego z parkingu wewnętrznego oraz odholowaniem jego auta poza teren MOSiR.
2.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione czy skradzione wartościowe przedmioty pozostawione w autach parkujących na parkingu wewnętrznym.
2.9. Parking wewnętrzny jest parkingiem płatnym niestrzeżonym, organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku aktów wandalizmu, zarysowań, stłuczek, pożarów, kradzieży i wszelkich innych zdarzeń, które mają wpływ na uszkodzenie zaparkowanych pojazdów.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Każdy parkujący na parkingu wewnętrznym jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń Organizatora i ochrony.

3.2. Osoby nie przestrzegające obowiązującego regulaminu będą wydalane przez ochronę lub
Organizatora poza teren obiektu MOSiR bez możliwości powrotu. Auto zostanie odholowane poza teren obiektu MOSiR na koszt kierowcy.

3.3. Każdy uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora lub ochronę o wszystkich zauważonych przez niego uchybieniach lub zagrożeniach.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

3.5. Wszystkie kwestie sporne, które nie zostały objęte regulaminem, rozstrzyga Organizator.